Kävikö Maskulle kuin Vilenin huoltoasemalle. K. Sarha

Etusivu,Puheita ja kirjoituksia

Käykö Maskulle kuin Vilenin huoltoasemalle

Paikallislehti on ihmetellyt Maskun kaupallisten palvelujen vähäisyyttä. Kunnallispoliitikot puhuvat samaan aikaan myös lähipalvelujen suuresta merkityksestä kunnan elinvoimaisuuden turvaajana. Maskussa lähipal-velujen puute näkyy siinä, että kunnassa ei ole kunnon ruokakauppaa. Yksi syy palvelujen puutteeseen on kunnan sitoutuminen yhden miehen unel-maan. Rivieralle on toivottu kauppakeskusta sekä sen mukanaan tuomia yrityksiä ja 1500 työpaikkaa. Suunnitelmissa on ollut myös rakentaa asun-toja 2000 ihmiselle. Suuri unelma joka voi toteutua joskus 2030. Uutta suurta keskusta odoteltaessa kunnan vetovoima on hiipunut, väestömäärän kasvu on kääntynyt laskuun ja palvelut heikentyneet.

Yksi syy palvelujen vähäisyyteen on selkeän kuntakeskuksen puuttuminen. Maskun keskustaa tuskin havaitsee. Keskustan puuttuminen vaikuttaa viihtyvyyteen. Se on myös vetovoimaa ja imagoa heikentävä tekijä.

Verrattaessa Maskua väestöltään pienempiin naapurikuntiin huomaa niillä olevan selkeät kuntakeskukset joissa on kaupallisia palveluja mm. isoja ruo-kakauppoja. Maskussa ei ole maankäytössä eikä kaavoituksessa huomioitu yhteisön palvelujen tarvetta. Tämä on osittain seurausta siitä, että odotettua kasvun ”veturia” ei ole rakennettu.

Nykytila vaatii kuntapäättäjiltä uudelleen suuntautumista. Voisiko odotel-lessa kehittää olemassa olevia asuinalueita? Onko se mahdollista?

Kanta-Maskuun voisi kaavoituksella ohjata täydennysrakentamista, asuntoja ja liiketilaa ja näin vahvistaa nykyistä ”kuntakeskusta”. Keskustan muotou-tuminen edellyttää tiiviimpää rakentamista, rivi-tai kerrostaloja. Taloissa voisi olla kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. Tämä vähentäisi nuor-ten ja ikääntyvien muuttoa muualle. Tiiviimpi rakentaminen suosii kevyttä liikennettä, mikä on yhteiskuntapoliittisesti tavoiteltavaa. Asukasmäärän kasvua seuraa yleensä lisääntyvä palvelujen tarjonta. Masku tarvitsee kas-vaakseen kuntakeskuksen.

Maskun palvelutason lasku näkyy myös julkisen liikenteen kuihtumisen mm. Askaisissa ja Lemussa. Fölin toiminnan ulottaminen kuntaan olisi piristys-

ruiske ja se lisäisi kunnan vetovoimaa. Suurta ajattelijaa vapaasti mukaillen pelastetaan edes Vilenin huoltoasema (Masku)

Kalervo Sarha SDP masku