Maakuntauudistus, valinnanvapaus ja Sote. K. Sarha

Etusivu,Puheita ja kirjoituksia

Maakuntauudistus, valinnanvapaus ja Sote Kolme tavoitetta, joita on vaikea sovittaa yhteen. Sote uudistus tuli vaikeammaksi toteuttaa kun siihen liitettiin maakuntauudistus ja valinnanvapaus. Soten tavoitteet olivat perustason ter-veydenhuollon ja sosiaalipalvelujen vahvistaminen ja näiden integrointi, ter-veyserojen ja eriarvoisuuden vähentäminen ja kustannusten kasvun hillintä. Al-kuperäiset tavoitteet jäivät maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden jalkoi-hin. Tv:ssä ministeri Orpo totesi tärkeysjärjestyksen. ”Jos ei tule valinnanva-pautta ei tule Sotea”. Valinnanvapaus avaisi n.10 miljardin markkinat suurille pääomasijoittajille, jotka ovat valmistautuneet uuteen tilanteeseen ostamalla pienempiä yrityksiä. Malli sulkee käytännössä pienet tuottajat ulkopuolelle.

Rahoitusmalli, jossa raha seuraa asiakasta, voi johtaa alihinnoitteluun, koska toimenpiteet lisäävät kustannuksia. Alihinnoittelu voi puolestaan johtaa vähäi-siin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Ne voi toteuttaa myös lähettämällä potilaita kevyin perustein julkisen sairaanhoidon piiriin, jolloin kustannukset maksaa julkinen puoli. Malli suosii terveiden hoitamista. Vaikeita, kustannuksia tuotta-via asiakkaita voidaan ohjata julkiselle puolelle myös kohtelun avulla. Valin-nanvapaus lisääntyy suurissa asutuskeskuksissa terveille, koska heidän hoita-misensa on tuottavaa. Asukasluvultaan pienille kunnille terveyskeskuksen säi-lyttäminen on elintärkeää. Tämä edellyttää kuntalaisten rekisteröitymistä oman kunnan terveyskeskukseen, jotta palvelut eivät karkaa etäälle. Jos valin-nanvapaus toteutuessaan tarkoittaa sitä, että julkisista ja yksityisistä palveluis-ta maksetaan yhtä paljon, se merkitse tulonsiirtoa suurituloisille, eriarvoisuu-den kasvua ja myös alenevien kustannusten sijaan kasvavia. Toteutuessaan tä-mä malli kasvattaa hallintomenoja. Maakunnille tulee kilpailutukseen tuotteis-tamiseen, laadunvalvontaan, ohjaukseen ym. liittyviä tehtäviä, jotka vaativat li-sää voimavaroja. Sote uudistukseen sisältyy myös ajatus neuvolatoiminnan yh-tiöittämisestä. Tämä toimenpide romuttaisi yhden meidän kansallisen ylpey-temme aiheista.

Maakuntauudistus toteutuessaan heikentää lähidemokratiaa ja etäännyttää pää-töksenteon. Seurauksena on Suomessa aiemmin arvostetun kunnallisen itsehal-linnon surkastuminen. Aikaa kestävä malli syntyy vain vainlaajapohjaisella yh-teistyöllä.

Kalervo Sarha Masku