Kunnallispoliittinen ohjelma

Kunnallispoliittinen ohjelma

Maskun sosialidemokraattien kuntavaaliohjelma vaalikaudelle 2021–2025.

Masku on tullut tunnetuksi vetovoimaisena perhelähtöisten palvelujen ja hyvän tonttitarjonnan kuntana. Nyt tätä vetovoimaisuutta lisää VT8:n lähellä oleva yritysalue, joka houkuttelee elinvoimaa ja kasvua kuntaamme. Tätä kehitystä on tuettava, jotta kunta menestyy myös tulevaisuudessa. Vetovoimainen Masku tarvitsee myös selkeän maastosta erottuvan kuntakeskuksen.

Työpaikat ovat elinvoimaiselle kunnalle kaikki kaikessa. Nuorille aikuisille on löydettävä työtä ja arjen turvallisuutta sekä asuntoja, joihin mennä kotoa pois muutettaessa. Olosuhteiden on oltava kunnossa, jotta he voivat kasvattaa täällä taas seuraavan sukupolven aktiivisia maskulaisia. Vanhusväestön kotona asumista pitää tukea mahdollisimman pitkään, sillä laitoksiin siirtyminen on kallista. Kunta helpottaa vanhusten omatoimista asumista kotonaan mm. huomioimalla kaavoituksessa mahdollisuuden rivi- ja kerrostalotontteihin.

Taloudellisesti tiukkana aikana on luvassa ikäviäkin päätöksiä. Niitä tehtäessä, työpaikkojen ohella, keskeiselle sijalle tulee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustaminen. Taloutta tasapainotettaessa heikoimmat eivät saa jäädä vähimmälle huomiolle. Riittävä turvaverkosto syrjäytymisuhan alla oleville, turvallinen vanhuus ja hyvät terveyspalvelut ovat oikeudenmukaisen ja sivistyneen yhteisön ydin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä vuoden 2023 alusta maakunnalle, tulee huolehtia siitä, että kuntamme pärjää myös taloudellisesti. Vain elinvoimainen kunta voi olla hyvinvoivien kuntalaisten kunta. Hyvinvoiva kunta ja kuntalaiset löytyvät sieltä, missä myös yrittäjyys voi hyvin ja ihmisillä on työpaikkoja. Myös ne kunnat pärjäävät jatkossa, jotka kykenevät houkuttelemaan uusia asukkaita.

  1. MASKU, YHTEISTYÖLLÄ ELINKEINOPOLITIIKKAA

Maskun elinkeinopolitiikkaa tulee kehittää yhteistyössä Varsinais-Suomen muiden toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan asukkaiden sujuvaa arkea matalan kynnyksen palveluilla. Palvelutuotannossa panostetaan omiin palveluihin, jotta saadaan tekijöitä kentälle, samalla huolehtien tekemisen tehostamisesta kaikissa toiminnoissa. Erityisesti hallinnon tuottavuudesta on huolehdittava. 

1.1.  JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN ON YHTEINEN TAVOITE

Liikenneyhteyksien kehittäminen on Maskun kunnan elinkeinoelämän ja kuntalaisten kannalta keskeinen tavoite. Kuntalaisten sujuva liikkuminen kunnan sisällä on turvattava. Samalla tulee huomioida myös elinkeinoelämän tarpeet työvoiman liikkumisessa.

 

Koululaiset käyttävät sekä koulumatkoillaan että harrastetoiminnassaan julkista liikennettä yhä enemmän tulevaisuudessa. Maskussa on perheillä usein kaksi autoa, joilla on lapsia kuljetettu harrastuksista toiseen. Toimiva julkinen liikenne maskulaisten perheiden arjessa mataloittaa kynnystä harrastaa ja käyttää julkisia kulkuneuvoja harrastusten saavuttamiseksi.

Me sosiaalidemokraatit haluamme, että

kunnassa edistetään aktiivisesti toimivien joukkoliikennejärjestelmien kehittämistä Fölin tapaan

– laaditaan selvitys palveluliikenteen tarpeesta haja-asutusalueilla

1.2.  TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEKSI TYÖLLISTÄMISOHJELMA KUNTAAN

Nuorisotyöttömyys ja aikaisin tapahtuva syrjäytyminen ovat tällä hetkellä suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia Suomessa. On arvioitu, että Suomessa on jopa 50 000 alle

30-vuotiasta nuorta, jotka eivät ole sen paremmin töissä kuin opiskelemassa. Erityisen huono on ennuste niiden nuorten elämästä, jotka jäävät vaille perusasteen jälkeistä koulutusta.

Työvoimapoliittisissa toimissa on huomioitava myös kouluttamattomat nuoret ja panostettava nuorisotyöttömyyden ja siten syrjäytymisen ehkäisyyn. Lisätään etsivän nuorisotyön resursseja, työpajatoimintaa sekä työharjoittelu- ja oppisopimusmahdollisuuksia sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluksessa. Kunnan vapaa-aikatoimi on tässä asiassa avainasemassa.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä tulee vahvistaa. Tämä toteutetaan eri hallintokuntien alueellisena yhteistyönä lisäämällä hallintokuntien, kolmannen sektorin ja TE-toimiston yhteistyötä ja osallistutaan erilaisiin kokeiluihin.

Elinkeinojen markkinoinnissa kunnan ja yritysten edut ovat yhteisiä.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
– kunnassa laaditaan työllistämisohjelma pitkälle aikavälille, joka ottaa huomioon sekä nuoret että pitkäaikaistyöttömät ja heidän tukiverkostonsa

 – nuorisotyöttömyyteen otetaan nollatoleranssi myös Maskussa

– ihmisten työkyvyn ylläpito on sijoitus tulevaisuuteen ja hyvinvointiin

1.3.  VAHVISTAMME ELINKEINOELÄMÄÄ MYÖS OIKEANSUUNTAISELLA KAAVOITUKSELLA

Kunnan maankäyttöä ja palveluita on tulevaisuudessa suunniteltava kiinteämmin yhdessä. Kaavoitus ja palveluverkon suunnittelu on yhdistettävä samaan päätösprosessiin, jotta asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä muutoksiin jo kaavoituksen aloitusvaiheessa.

Rivieran yritysalue on portti Maskuun. Alueen rakentamattomat tontit on saatava pikaisesti rakennetuksi. Valmiiksi kaavoitetut ja kunnallistekniikan alueella sijaitsevat pientalotontit pyritään saamaan asumiskäyttöön tarvittaessa myös verotuksellisin keinoin.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
– kaavoitus ja palveluverkon suunnittelu yhdistetään samaan päätösprosessiin

– senioreiden ja nuorteen tarpeisiin soveltuvaa vuokra-asuntotuotantoa lisätään

  • INHIMILLINEN JA TURVALLLINEN KUNTA

Hyvinvoivan ja sosiaalisesti eheän Maskun keskeisiä sosiaali- ja terveyspoliittisia päämääriä ovat tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset lähipalvelut, sosiaali- ja terveyserojen kaventaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Kuntalaisen turvallisuuden tunne muodostuu siitä, että voi luottaa palveluiden olevan saatavilla silloin kun niitä tarvitsee. Inhimillisyyttä on palveluiden rahoitus verotuloin. Hyvinvointiyhteiskunnassa jokaisen velvollisuus on osallistua palveluiden rahoittamiseen suhteessa omaan maksukykyynsä. 

  • VARHAISKASVATUSTA PERHEIDEN EHDOILLA

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, hoidon ja opetuksen muodostama kokonaisuus.  Varhaiskasvatus on sivistystoimen vastuulla ja edellyttää moniammatillista yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä. Lapsen ja perheen tarpeita ymmärtävä varhaiskasvatus edistää lasten turvallista kasvua ja luo pohjan tasa-arvoisille mahdollisuuksille. Erityislapset tulee huomioida omina yksilöinään ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulee taata riittävä osaaminen ja koulutus.

Varhaiskasvatuksen tulee torjua lasten eriarvoistumista. Varhaiskasvatuksen pitää kohdata jokainen lapsi yksilönä ja huomioida heidän ikä- ja kehitysvaiheensa sekä erityistarpeet ja haasteet. Riittävä ammattitaitoinen henkilökunta varmistaa, että varhaiskasvatus on turvallista ja laadukasta, sekä tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet vanhempien tulotasosta tai syntyperästä riippumatta. Tämä mahdollistuu sillä, että henkilökunnan määrä on riittävä, tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja muutostarpeet osataan ennakoida hyvissä ajoin.

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen pitää lähteä lapsen ja perheen tarpeista tarjoamalla päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa ja avoimia varhaiskasvatuspalveluita, kuten kerhoja ja puistotoimintaa. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien työssäkäynnistä, opiskeluista tai sisaren syntymästä. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan pitää säilyä, vaikka lapsi on välillä kotihoidossa. Lisäksi palveluiden on oltava tarvittaessa saatavilla silloin, kun niille on tarve.

Me sosialidemokraatit haluamme, että:
– kunnallinen varhaiskasvatus pysyy perusoikeutena ja että sitä on saatavilla eri puolilla kuntaa

– varhaiskasvatusta tehdään perheiden edun mukaisesti ja perheiden ehdoilla.
– päivähoitomaksujen tulee olla oikeudenmukaiset ja työn vastaanottaminen tulee aina olla vanhemmalle taloudellisesti järkevää

– varhaiskasvatuksen ryhmäkoot tulee säilyttää inhimillisinä

2.2  LAADUKAS JA MONIPUOLINEN KOULUYMPÄRISTÖ ON PÄRJÄÄMISEN PERUSTA

Koulutuksellinen tasa-arvo, joka on mahdollistanut PISA-menestyksen, on kaiken koulutuspolitiikan ydin. Maskulainen peruskoulu tarjoaa jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvän alun, tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin sekä jokapäiväisiä oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Jokainen oppilas on arvokas ja hyvä jossain.

Maskulaisessa peruskoulussa pitää puuttua kiusaamiseen. Kiusaamistapauksissa sekä kiusattu että kiusaaja tarvitsevat kumpikin apua. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö vähentää lasten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Yhdenkään lapsen ei tule myöskään koulussa altistua huonolle sisäilmalle. Lasta tukeva koulu tarjoaa koulutyön ohella virikkeitä ja sosiaalista vuorovaikutusta tuttujen aikuisten ohjaamana. Kouluissa mahdollistetaan liikunta- ja kulttuuriharrastukset.

Opetussuunnitelmien tulee antaa mahdollisuus joustavaan ja monipuoliseen oppimiseen. Koulun ja kodin luonteva ja vuorovaikutteinen yhteistyö vähentää lasten taustojen merkitystä oppimistuloksiin. Tulosten ei pidä riippua asuinalueesta, sukupuolesta tai kulttuurisesta ja sosioekonomisesta taustasta. Maskulaisissa kouluissa käytetään tehokkaasti uusia oppimismenetelmiä ja laitteita, mutta digitalisaation koekaniineja emme halua olla. Oppimisessa tarvittavat laitteet tulee olla kaikkien käytössä tasapuolisesti, vanhempien ei pidä joutua ostamaan peruskoululaiselle oppimisvälineitä.

Koulutuksen voimakas periytyvyys sosiaalisen aseman mukaan kertoo karua kieltään edelleen olemassa olevasta koulutuksellisesta epätasa-arvosta. Liian moni lahjakkuus jää huomiotta vain siksi, ettei saa perheistä tai kouluista riittävää tukea opintoihinsa.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi on oltava saatavilla tarpeellinen määrä terveydenhoitajia, psykologeja, koulukuraattoreita ja puheterapeutin palveluita, jotta varhainen tuki ja välittäminen onnistuvat. Nämä palvelut on oltava osa peruskoulua ja tulevissa sote-muutoksissa tulee varmistaa niiden saatavuus osana koulutusjärjestelmää.

Luokkakokoja ei tule suurentaa säästöjen vuoksi, vaan pitää inhimillisinä, lasten oppimistulosten paranemiseksi. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista kuljettaa pieniä lapsia pitkiä matkoja kouluun takseilla tai busseilla. Koulut ovat lähipalveluja, joiden käyttöä voidaan kehittää kunnan muihinkin palveluihin. Oppivelvollisuuden pidentyessä on oppilaiden riittävästä ohjauksesta ja neuvonnasta kouluissa huolehdittava.

Me sosialidemokraatit haluamme, että:
päivähoito ja perusopetus nähdään lähipalveluna

– ryhmäkoot tulee säilyttää inhimillisinä, joka takaa paremman oppimistuloksen ja työssäjaksamisen

– kouluterveydenhuolto on oltava osa koulua sote- uudistuksen jälkeenkin.
– laadukas ja monipuolinen kouluympäristö sekä terveellinen sisäilma on pärjäämisen perusta

oppilaille on järjestettävä tarvittaessa riittävä ohjaus ja neuvonta oppimisen varmistamiseksi.

2.3  LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISTÄÄN MONIAMMATILLISELLA YHTEISTYÖLLÄ

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ongelmiin ja tuen tarpeisiin tulee pystyä puuttumaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Palveluiden painopiste tulee olla ennaltaehkäisevissä palveluissa korjaavien palveluiden sijaan. Korjaavat palvelut ovat lapsille, nuorille ja heidän perheilleen usein jo inhimillisesti hyvin kuormittavia ja traumaattisia sekä kunnalle taloudellisesti huomattavan suuri taakka. Ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämisen vastuu kasvaa sote-uudistuksen myötä.

Maskussa nuorisotyöstä vastaa tällä hetkellä kunnan vapaa-aikatoimi ja Perusturvakuntayhtymä Akseli. Kunnan pitää kehittää ja toteuttaa palvelujaan siten, että nuorten tarpeet huomioidaan. Tavoitteena tulee olla nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen entistä tehokkaammin. Tässä työssä laadukas kouluverkkomme henkilökuntineen on avainasemassa. Moniammatillisella yhteistyöllä yhdessä perheiden kanssa voidaan nuorten ongelmiin puuttua niiden alkuhetkillä. Lisäksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä tärkeässä roolissa Maskun kunnassa ovat mm. paikalliset liikuntaseurat, kolmannen sektorin toimijat ja seurakunta.

Alueellinen nuorisotilaverkosto on jatkossakin perusnuorisotoiminnan selkäranka. Nuorille tarvitaan lisää edullisia bändien treenitiloja sekä muun omatoimisen harrastamisen tiloja Maskuun. Kunnan olemassa olevia tiloja voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja mm. koulujen iltakäyttöä lisätä. Nuorisotoiminnan tulee olla mahdollisimman houkuttelevaa, jotta jokaisella nuorella olisi kiinnostusta siihen osallistua.

Kaikkien etu on, että eriarvoisuus vähenee. Kunnan velvollisuus on antaa mahdollisuus jokaiselle nuorelle kehittää itseään taustastaan riippumatta. Lapsille ja nuorille on taattava edulliset ja mahdollisuuksien mukaan maksuttomat vapaa-ajan palvelut.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
– nuorisotilaverkosto pidetään koko kunnan kattavana

– nuorten syrjäytymistä ehkäistään monipuolisella perhetyöllä

perheille annettavissa palveluissa tule panostaa ennaltaehkäiseviin toimintoihin korjaavien sijaan.

2.4.  IKÄÄNTYVISTÄ PIDETÄÄN HUOLTA ENNALTAEHKÄISEVÄLLÄ TOIMINNALLA

Ikääntyvien osuus Maskun kunnan asukkaista lisääntyy koko ajan. Ikäihmisten palvelut koskevat niin kotiin toimitettavia palveluja, kotihoitoa, tehostettua palveluasumista, omaishoitoa kuin ympärivuorokautistakin hoitoa. Tällä hetkellä ikäihmisten palveluista vastaa Maskun kunnassa Perusturvakuntayhtymä Akseli. Kunnalla tulee olemaan jatkossakin keskeinen rooli ikäihmisten ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy tulevan vaalikauden aikana maakunnille.

Ennaltaehkäisevillä palveluilla tulee olla myös taloudellinen vaikutus maakunnan rahoitusta kerättäessä.

Ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluja tulee kehittää Maskun kunnassa, jotta ikäihmiset pystyisivät mahdollisimman pitkään asumaan tutussa ja turvallisessa kotiympäristössään. Vanhusneuvoston toimintaa ikääntyvien palvelujen kehittämisessä tulee kehittää entisestään.

Kotona asumista voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin tekemällä yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa. Sosiaali -ja terveydenhoidon lisäksi sivistystoimen, teknisen toimen sekä sidosryhmien kuten järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien keskinäistä ja rakentavaa yhteistyötä tulisi enemmän lisätä.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
– ikäihmisten laadukkaat palvelut turvataan – kotona asumista tuetaan

– kunnan järjestämillä ennaltaehkäisevillä palveluilla on taloudellinen kannustin myös maakuntarahoitteisessa sotessa.

– ikäihmisten turvallinen asuminen ja laadukkaat palvelut tulee taata kaikille asuinpaikasta riippumatta.

3.    LIIKUNTAA JA KULTTUURIA TUKEVA KUNTA

3.1.   HARRASTUSTOIMINNAT EHKÄISEMÄÄN SYRJÄYTYMISTÄ

Kulttuurilla on kiistaton hyvinvointia parantava vaikutus. Se edistää kuntalaisten elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä. Kulttuuri lisää kunnan vetovoimaisuutta ja vaikuttaa myönteisesti julkisuuskuvaan.

Kunnan taideharrastajia, yhdistyksiä ja muita yhteistyöverkostoja hyödyntäen on mahdollista järjestää kuntalaisille laadukkaita ja kaikille avoimia tapahtumia. 

Yhteistyössä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa luodaan uusia toimintamalleja kuntalaisten aktivoimiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi myös kulttuurin keinoin. Matalan kynnyksen harrastustoimintoja kehitetään ehkäisemään syrjäytymistä.

Kulttuurin toimintaedellytykset on turvattava. Kunnan mittakaavassa pienet taloudelliset panokset kulttuurin kaltaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan säästävät tulevaisuuden veroeuroja, taiteen ja kulttuurin elämänlaatua ja hyvinvointia parantavasta vaikutuksesta puhumattakaan.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
– kulttuuri on osa kunnallista päätöksentekoa

– meillä on matalan kynnyksen harrastetoiminnat, jotka osaltaan ehkäisevät syrjäytymistä

3.2. TASAVERTAISET LIIKUNTAPALVELUT TURVATTAVA KAIKILLE YHDESSÄ LIIKUNTASEUROJEN KANSSA

Tutkitusti liikunta on yksi parhaita investointeja hyvinvointiin. Liikkumattomuus on merkittävä kuntatalouden uhka, joka aiheuttaa merkittävää kasvua sosiaali- ja terveysmenoihin.

Masku on johtava jalkapalloon panostava kunta Suomessa. Liikuntaan panostavia toimia tulisi jatkossa entistä enemmän kohdentaa runsaasti liikkuvien ohella myös liikkumattomiin. Tämä edellyttää jatkuvaa ja suunnitelmallista yhteistyötä eri tahojen välillä.

65-vuotiaille ja sitä vanhemmille tarkoitetun seniorikortin lisäksi tulisi taata edullinen hintataso työttömille, työkyvyttömyyseläkeläisille, opiskelijoille ja muille erityisryhmille. Kunnan liikuntatilojen maksuttomuus tulee säilyttää alle 20-vuotiaille. Koko perheen liikuttamiseen suunnattuja tapahtumia pitää kehittää yhdessä urheiluseurojen kanssa. Seurat ja järjestöt ovat vahva yhteistyökumppani kunnalle. Siksi Maskun kunnan tulee pyrkiä edistämään toiminnallaan seuratyön edellytysten kehittymistä.

Seurat tulevat jatkossakin vastaamaan suurimman osan liikkuvien ja aktiivi-ikäisten kuntalaisten liikuttamisesta. Seurojen elinvoimaisena pitäminen on erityisen tärkeää yleisten liikuntamahdollisuuksien kehittämiseksi ja niiden turvaamiseksi.

Yhteistyötä kunnan hyvinvointipalveluiden sekä seurojen ja järjestöjen välillä eri ikäluokissa tulee lisätä. Maskun kunnan tulee jatkossa kehittää yhdessä urheiluseurojen kanssa uusia, alueellisia liikkumattomien lasten tai vähän liikkuvien lasten liikuntaryhmiä. 

Maskun kunnan tulee jatkossakin kyetä turvaamaan jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunto ja varustelu. On tärkeää selvittää aluekohtaiset tarpeet lähiliikuntapaikoille ja niiden varustelulle, jotta käytettävissä olevat varat pystytään kohdentamaan oikein.

Ulkoilureitistöä on pidettävä yllä ja kehitettävä alueille, joissa kunta kasvaa. Hyvin hoidetut kevyen liikenteen yhteydet tulee myös nähdä osana liikuntapolitiikkaa. Liikuntapaikkarakentamisessa tulee pyrkiä tekemään yhteistyötä yksityisten tahojen kanssa niin, että tulevaisuudessakin Maskun kunnalla on tarjota seuroille laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset suorituspaikat.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
– toimivilla liikuntapaikoilla voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä entistä enemmän sairauksia
– liikuntaseurat nähdään keskeisenä voimavarana ja näiden toimintaedellytykset turvataan
– alueellinen liikuntapaikkaverkosto on pidettävä kattavana ja sen toimivuutta on kehitettävä yhteistyössä käyttäjien kanssa

3.3.KIRJASTOJEN TILOJEN KÄYTTÖÄ KEHITETÄÄN MONIPUOLISEMMAKSI 

Kirjastoverkko on pidettävä lähipalveluna. Kirjastot voivat oman perustehtävänsä lisäksi tarjota myös muunlaisia kulttuuripalveluita, kunkin asuinalueen omien tarpeiden mukaan. Yhteistoimintaa kirjastojen ja kunnan muiden hallintokuntien kanssa kehitetään edelleen. Kirjastojen tilojen käyttöä kehitetään monipuolisemmaksi myös yhdessä järjestökentän kanssa.

Kirjastot tuottavat kuntalaisillemme matalan kynnyksen palveluja. Maskun kunnan kirjastoissa on jatkossakin asiantunteva henkilökunta, joka järjestää normaalien kirjastopalvelujen lisäksi kuntalaisia lähellä olevia tapahtumia ja luentoja (esim. elintapaohjausta).

Me sosiaalidemokraatit haluamme, että

  • kirjastoverkon tilojen käyttöä kehitetään monipuolisemmaksi
  • kirjastojen tulee olla helposti saatavilla kaikille kuntalaisille