Maskun sosialidemokraattien kuntavaaliohjelma vaalikaudelle 2017–2020 08.03. 2017

Etusivu,Kunnallisvaaliehdokkaat,Kunnallisvaalit 2021,Vaalit

Maskun sosialidemokraattien kuntavaaliohjelma vaalikaudelle 2017–2020

08.03. 2017

Kunnallispoliittinen ohjelmaMasku on tullut tunnetuksi vetovoimaisena perhelähtöisten palvelujen ja hyvän tonttitarjonnan kuntana. Nyt tätä vetovoimaisuutta lisää VT8:n lähellä oleva yritysalue, joka houkuttelee elinvoimaa ja kasvua kuntaamme. Tätä kehitystä on tuettava, jotta kunta menestyy myös tulevaisuudessa. Vetovoimainen Masku tarvitsee myös selkeän maastosta erottuvan kuntakeskuksen.Työpaikat ovat elinvoimaiselle kunnalle kaikki kaikessa. Nuorille aikuisille on löydettävä työtä ja arjen turvallisuutta sekä asuntoja, joihin mennä kotoa pois muutettaessa. Olosuhteiden on oltava kunnossa, jotta he voivat kasvattaa täällä taas seuraavan sukupolven aktiivisia maskulaisia. Vanhusväestön kotona-asumista pitää tukea mahdollisimman pitkään, sillä laitoksiin siirtyminen on kallista. Kunta helpottaa vanhusten omatoimista asumista kotonaan mm. huomioimalla kaavoituksessa mahdollisuuden rivi- ja kerrostalotontteihin.

Taloudellisesti tiukkana aikana on luvassa ikäviäkin päätöksiä. Niitä tehtäessä, työpaikkojen ohella, keskeiselle sijalle tulee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustaminen. Taloutta tasapainotettaessa heikoimmat eivät saa jäädä vähimmälle huomiolle. Riittävä turvaverkosto syrjäytymisuhan alla oleville, turvallinen vanhuus ja hyvät terveyspalvelut ovat oikeudenmukaisen ja sivistyneen yhteisön ydin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä vuoden 2019 alusta maakunnalle, tulee huolehtia siitä, että kuntamme pärjää myös taloudellisesti.

1. UUDISTUVA JA ELINVOIMAINEN KUNTA
Maskun elinkeinopolitiikkaa tulee kehittää yhteistyössä Varsinais-Suomen muiden toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan asukkaiden sujuvaa arkea matalan kynnyksen palveluilla. Palvelutuotannossa panostetaan omiin palveluihin, jotta saadaan tekijöitä kentälle, samalla huolehtien tekemisen tehostamisesta kaikissa toiminnoissa. Erityisesti hallinnon tuottavuudesta on huolehdittava.

1.1. JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN ON KUNTALAISTEN KANNALTA YHTEINEN TAVOITE
Liikenneyhteyksien kehittäminen on Maskun kunnan elinkeinoelämän ja kuntalaisten kannalta keskeinen tavoite. Kuntalaisten sujuva liikkuminen kunnan sisällä on turvattava. Samalla tulee huomioida myös elinkeinoelämän tarpeet työvoiman liikkumisessa.
Koululaiset käyttävät sekä koulumatkoillaan että harrastetoiminnassaan julkista liikennettä yhä enemmän tulevaisuudessa. Maskussa on perheillä usein kaksi autoa, joilla on lapsia kuljetettu harrastuksista toiseen. Toimiva julkinen liikenne maskulaisten perheiden arjessa mataloittaa kynnystä harrastaa ja käyttää julkisia kulkuneuvoja harrastusten saavuttamiseksi.

Me sosiaalidemokraatit haluamme, että
• kunnassa ryhdytään aktiivisesti neuvottelemaan Turun Seudun Joukkoliikennelautakunnan ja ELY-keskuksen kanssa toimivien joukkoliikennejärjestelmien kehittämiseksi Fölin tapaan

1.2. TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEKSI TYÖLLISTÄMISOHJELMA KUNTAAN
Nuorisotyöttömyys ja aikaisin tapahtuva syrjäytyminen ovat tällä hetkellä suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia Suomessa. On arvioitu, että Suomessa on jopa 50 000 alle 30-vuotiasta nuorta, jotka eivät ole sen paremmin töissä kuin opiskelemassa. Erityisen huono on ennuste niiden nuorten elämästä, jotka jäävät vaille perusasteen jälkeistä koulutusta. Ellei syrjäytymiskierrettä saada katkaistua, kustannukset ovat merkittävät paitsi inhimillisesti, myös taloudellisesti.
Työvoimapoliittisissa toimissa on huomioitava myös kouluttamattomat nuoret ja panostettava nuorisotyöttömyyden ja siten syrjäytymisen ehkäisyyn. Lisätään etsivän nuorisotyön resursseja, työpajatoimintaa sekä työharjoittelu- ja oppisopimusmahdollisuuksia sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluksessa. Kunnan vapaa-aikatoimi on tässä asiassa avainasemassa.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä tulee vahvistaa. Tämä toteutetaan eri hallintokuntien alueellisena yhteistyönä lisäämällä hallintokuntien, kolmannen sektorin ja TE-toimiston yhteistyötä ja osallistutaan erilaisiin kokeiluihin.

Kunnan on tuettava matkailuelinkeinon kehittymistä. Erityisesti markkinoinnissa yritysten ja kunnan edut ovat yhteisiä.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
• kunnassa laaditaan työllistämisohjelma pitkälle aikavälille, joka ottaa huomioon sekä nuoret että pitkäaikaistyöttömät ja heidän tukiverkostonsa
• nuorisotyöttömyyteen otetaan nollatoleranssi myös Maskussa
• ihmisten työkyvyn ylläpito nähdään sijoituksena tulevaisuuteen ja hyvinvointiin

1.3. VAHVISTAMME ELINKEINOELÄMÄÄ MYÖS OIKEANSUUNTAISELLA KAAVOITUKSELLA
Kunnan maankäyttöä ja palveluita on tulevaisuudessa suunniteltava kiinteämmin yhdessä. Kaavoitus ja palveluverkon suunnittelu on yhdistettävä samaan päätösprosessiin, jotta asukkaat voisivat vaikuttaa elinympäristönsä muutoksiin jo kaavoituksen aloitusvaiheessa.

Valmiiksi kaavoitetut ja kunnallistekniikan alueella sijaitsevat pientalotontit on saatettava asumiskäyttöön tonttikeinottelun välttämiseksi, käyttämällä rakentamatta oleville tonteille tarvittaessa rakennuskehotusmenettelyä tai tarvittaessa verotuksellisin keinoin.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
• kaavoitus ja palveluverkon suunnittelu yhdistetään samaan päätösprosessiin
• rakentamattomille tonteille rakennuskehotusmenettely tai tarvittaessa otettava asumiskäyttöön verotuksellisin keinoin
• vuokra-asuntotuotantoa lisätään

2. INHIMILLINEN JA TURVALLLINEN KUNTA
Hyvinvoivan ja sosiaalisesti eheän Maskun keskeisiä sosiaali- ja terveyspoliittisia päämääriä ovat tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset lähipalvelut, sosiaali- ja terveyserojen kaventaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Kuntalaisen turvallisuuden tunne muodostuu siitä, että voi luottaa palveluiden olevan saatavilla silloin kun niitä tarvitsee. Inhimillisyyttä on palveluiden rahoitus verotuloin. Hyvinvointiyhteiskunnassa jokaisen velvollisuus on osallistua palveluiden rahoittamiseen suhteessa omaan maksukykyynsä.

2.1. VARHAISKASVATUSTA PERHEIDEN EHDOILLA
Varhaiskasvatus on kasvatuksen, hoidon ja opetuksen muodostama kokonaisuus. Varhaiskasvatus on sivistystoimen vastuulla ja edellyttää moniammatillista yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä. Lapsen ja perheen tarpeita ymmärtävä varhaiskasvatus edistää lasten turvallista kasvua ja luo pohjan tasa-arvoisille mahdollisuuksille. Erityslapset tulee huomioida omina yksilöinään.

Varhaiskasvatuksen tulee torjua lasten eriarvoistumista. Varhaiskasvatuksen pitää kohdata jokainen lapsi yksilönä ja ottaa huomioon heidän ikä- ja kehitysvaiheensa. Riittävä ammattitaitoinen henkilökunta varmistaa, että varhaiskasvatus on turvallista ja laadukasta, sekä tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet vanhempien tulotasosta tai syntyperästä riippumatta. Tämä mahdollistuu sillä, että henkilökunnan määrä on riittävä, tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja muutostarpeet osataan ennakoida hyvissä ajoin.

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen pitää lähteä lapsen ja perheen tarpeista tarjoamalla päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa ja avoimia varhaiskasvatuspalveluita, kuten kerhoja ja puistotoimintaa. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien työssäkäynnistä, opiskeluista tai sisaren syntymästä. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan pitää säilyä, vaikka lapsi on välillä kotihoidossa.

Halusimme tai emme, niin yhteiskunta pyörii seitsemänä päivänä viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Perinteinen maanantaista perjantaihin, kahdeksasta neljään työaika on enemmän poikkeus kuin sääntö. Palvelutkin on oltava saatavilla silloin kun niille on tarve.

Me sosialidemokraatit haluamme, että:
• kunnallinen varhaiskasvatus pysyy perusoikeutena ja että sitä on saatavilla eri puolilla kuntaa

• varhaiskasvatusta tehdään perheiden edun mukaisesti ja perheiden ehdoilla.
• päivähoitomaksujen tulee olla oikeudenmukaiset ja työn vastaanottaminen tulee aina olla vanhemmalle taloudellisesti järkevää.

2.2 LAADUKAS JA MONIPUOLINEN KOULUYMPÄRISTÖ ON PÄRJÄÄMISEN PERUSTA
Koulutuksellinen tasa-arvo, joka on mahdollistanut PISA-menestyksen, on kaiken koulutuspolitiikan ydin. Maskulainen peruskoulu tarjoaa jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvän alun, tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin sekä jokapäiväisiä oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Jokainen oppilas on arvokas ja hyvä jossain.

Maskulaisessa peruskoulussa pitää puuttua kiusaamiseen. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö vähentää lasten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Yhdenkään lapsen ei tule koulussa altistua huonolle sisäilmalle. Lasta tukeva koulu tarjoaa koulutyön ohella virikkeitä ja sosiaalista vuorovaikutusta tuttujen aikuisten ohjaamana. Kouluissa mahdollistetaan liikunta- ja kulttuuriharrastukset. Tilojen käyttö tulee olla maksutonta ei-kaupallisissa toiminnoissa.

Opetussuunnitelmien tulee antaa mahdollisuus joustavaan ja monipuoliseen oppimiseen. Koulun ja kodin luonteva ja vuorovaikutteinen yhteistyö vähentää lasten taustojen merkitystä oppimistuloksiin. Tulosten ei pidä riippua asuinalueesta, sukupuolesta tai kulttuurisesta ja sosioekonomisesta taustasta. Maskulaisissa kouluissa käytetään tehokkaasti uusia oppimismenetelmiä ja laitteita, mutta digitalisaation koekaniineja emme halua olla. Oppimisessa tarvittavat laitteet tulee olla kaikkien käytössä tasapuolisesti, vanhempien ei pidä joutua ostamaan peruskoululaiselle oppimisvälineitä.

Koulutuksen voimakas periytyvyys sosiaalisen aseman mukaan kertoo karua kieltään edelleen olemassa olevasta koulutuksellisesta epätasa-arvosta. Liian moni lahjakkuus jää huomiotta vain siksi, ettei saa perheistä tai kouluista riittävää tukea opintoihinsa.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi on oltava saatavilla tarpeellinen määrä terveydenhoitajia, psykologeja ja puheterapeutin palveluita, jotta varhainen tuki ja välittäminen onnistuvat. Nämä palvelut on oltava osa peruskoulua ja tulevissa sote-muutoksissa tulee varmistaa niiden saatavuus osana koulutusjärjestelmää.

Luokkakokoja ei tule suurentaa säästöjen vuoksi, vaan pitää inhimillisinä, lasten oppimistulosten paranemiseksi. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista kuljettaa pieniä lapsia pitkiä matkoja kouluun takseilla tai busseilla. Koulut ovat lähipalveluja, joiden käyttöä voidaan kehittää kunnan muihinkin palveluihin.

Me sosialidemokraatit haluamme, että:
• päivähoito ja perusopetus nähdään lähipalveluna
• ryhmäkoot tulee säilyttää inhimillisinä, joka takaa paremman oppimistuloksen ja työssäjaksamisen
• kouluterveydenhuolto on oltava osa koulua sote uudistuksen jälkeenkin.
• laadukas ja monipuolinen kouluympäristö sekä terveellinen sisäilma on pärjäämisen perusta

2.3 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISTÄÄN MONIPUOLISELLA PERHETYÖLLÄ
Nuorisolaki määrittelee nuoreksi kaikki alle 29-vuotiaat. Maskussa nuorisotyöstä vastaa tällä hetkellä kunnan vapaa-aikatoimi ja Perusturvakuntayhtymä Akseli. Kunnan pitää kehittää ja toteuttaa palvelujaan siten, että nuorten tarpeet huomioidaan. Tämänhetkiset toimijat eivät tee riittävästi yhteistyötä, jotta nuorten tarpeet huomioitaisiin riittävästi. Vastuu nuorten ennaltaehkäisevistä palveluista kasvaa kunnalla sote-muutoksen myötä.

Tavoitteena tulee olla nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen entistä tehokkaammin. Tässä työssä laadukas kouluverkkomme henkilökuntineen on avainasemassa. Moniammatillisella työllä yhteistyössä perheiden kanssa, voidaan nuorten ongelmiin puuttua niiden alkuhetkillä.

Alueellinen nuorisotilaverkosto on jatkossakin perusnuorisotoiminnan selkäranka. Nuorille tarvitaan lisää edullisia bändien treenitiloja sekä muun omatoimisen harrastamisen tiloja Maskuun. Kunnan olemassa olevia tiloja voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja mm. koulujen iltakäyttöä lisätä. Nuorisotoiminnan tulee olla mahdollisimman houkuttelevaa, jotta jokaisella nuorella olisi kiinnostusta siihen osallistua.

Kaikkien etu on, että eriarvoisuus vähenee. Kunnan velvollisuus on antaa mahdollisuus jokaiselle nuorelle kehittää itseään taustastaan riippumatta. Lapsille ja nuorille on taattava edulliset ja mahdollisuuksien mukaan maksuttomat vapaa-ajan palvelut.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
• nuorisotilaverkosto pidetään koko kunnan kattavana
• nuorten syrjäytymistä ehkäistään monipuolisella perhetyöllä
• Maskuun valitaan nuorisovaltuusto demokraattisilla vaaleilla, jotta nuorten vaikutusvalta kunnassamme kasvaa

2.4. IKÄÄNTYVISTÄ PIDETÄÄN HUOLTA ENNALTAEHKÄISEVÄLLÄ TOIMINNALLA
Ikäihmisten palvelut koskevat niin kotiin toimitettavia palveluja, kotihoitoa, tehostettua palveluasumista, omaishoitoa kuin ympärivuorokautistakin hoitoa. Tällä hetkellä ikäihmisten palveluista vastaa Maskun kunnassa Perusturvakuntayhtymä Akseli. Kunnalla tulee olemaan jatkossakin keskeinen rooli ikäihmisten ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy tulevan vaalikauden aikana maakunnille. Ennaltaehkäisevillä palveluilla tulee olla myös taloudellinen vaikutus maakunnan rahoitusta kerättäessä.

Ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluja tulee kehittää Maskun kunnassa, jotta ikäihmiset pystyisivät mahdollisimman pitkään asumaan tutussa ja turvallisessa kotiympäristössään. Vanhusneuvoston toimintaa ikääntyvien palvelujen kehittämisessä tulee kehittää entisestään.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
• ikäihmisten laadukkaat palvelut turvataan – kotona asumista tuetaan

• Kunnan järjestämillä ennaltaehkäisevillä palveluilla on taloudellinen kannustin myös maakuntarahoitteisessa sotessa.

3. LIIKUNTAA JA KULTTUURIA TUKEVA KUNTA

3.1. HARRASTUSTOIMINNAT EHKÄISEMÄÄN SYRJÄYTYMISTÄ
Kulttuurilla on kiistaton hyvinvointia parantava vaikutus. Se edistää kuntalaisten elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä. Näin ollen kulttuuripalvelujen on oltava jokaisen maskulaisen saavutettavissa niin perinteisistä taidelaitoksista, kuten teattereista, orkestereista ja museoista, kuin myös lähipalveluna asuinalueilla eri puolilla kuntaa, kuten kirjastoverkosta, tilataiteesta ja kunnanosatapahtumista. Kulttuuri lisää myös kunnan vetovoimaisuutta ja vaikuttaa myönteisesti julkisuuskuvaan.

Kunnan taideharrastajia, yhdistyksiä ja muita yhteistyöverkostoja hyödyntäen on mahdollista järjestää kuntalaisille laadukkaita ja kaikille avoimia tapahtumia. Kulttuuri voisi olla strateginen painopiste kaikessa päätöksenteossa.
Yhteistyössä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa luodaan pilottialueilla uusia toimintamalleja kuntalaisten aktivoimiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi myös kulttuurin keinoin. Matalan kynnyksen harrastustoimintoja kehitetään ehkäisemään syrjäytymistä.

Kulttuurin toimintaedellytykset on turvattava. Kunnan mittakaavassa pienet taloudelliset panokset kulttuurin kaltaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan säästävät tulevaisuuden veroeuroja, taiteen ja kulttuurin elämänlaatua ja hyvinvointia parantavasta vaikutuksesta puhumattakaan.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
• kulttuuri on osa kunnallista päätöksentekoa
• matalan kynnyksen harrastetoiminnat ehkäisemään syrjäytymistä

3.2. TASAVERTAISET LIIKUNTAPALVELUT TURVATTAVA KAIKILLE YHDESSÄ LIIKUNTASEUROJEN KANSSA
Myös liikunta on riskitön investointi hyvinvointiin. Toisaalta liikkumattomuus on merkittävä kuntatalouden uhka, joka uhkaa aiheuttaa merkittävää kasvua sosiaali- ja terveysmenoihin. Masku on johtava jalkapalloon panostava kunta Suomessa, mutta edelleen liikunnan kohdentamista sitä eniten tarvitseville ja siitä eniten hyötyville väestöryhmille voidaan kehittää. Siksi liikuntaan panostavia toimia tulisikin jatkossa entistä enemmän kohdentaa perinteisten runsaasti liikkuvien ohella myös liikkumattomiin. Tämä edellyttää jatkuvaa ja suunnitelmallista poikkihallinnollista yhteistyötä.

65-vuotiaille ja sitä vanhemmille tarkoitettu seniorikortti sekä edullinen hintataso työttömille, työkyvyttömyyseläkeläisille, opiskelijoille ja muille erityisryhmille tulisi hankkia. Kunnan liikuntatilojen maksuttomuus tulee säilyttää alle 20-vuotiaille. Koko perheen liikuttamiseen suunnattuja tapahtumia pitää kehittää yhdessä urheiluseurojen kanssa.

2020-luvullakin seuratoiminta tulee pohjautumaan vapaaehtoistoimijoihin, jotka saavat seuroissa tuekseen kasvavan määrän ammattilaisia. Seurat ja järjestöt ovat vahva yhteistyökumppani kunnalle. Siksi Maskun kunnan tulee pyrkiä edistämään toiminnallaan seuratyön edellytysten kehittymistä.

Seurakenttä tulee jatkossakin vastaamaan suurimman osan liikkuvien ja aktiivi-ikäisten kuntalaisten liikuttamisesta. Seurakentän elinvoimaisena pitäminen onkin erityisen tärkeää yleisten liikuntamahdollisuuksien kehittämiseksi ja niiden turvaamiseksi.

Yhteistyötä kunnan vapaa-aikatoimen sekä seurojen ja järjestöjen välillä eri ikäluokissa tulee lisätä. Maskun kunnan tulee jatkossa kehittää yhdessä urheiluseurojen kanssa uusia, alueellisia liikkumattomien lasten tai vähän liikkuvien lasten liikuntaryhmiä.

Maskun kunnan tulee jatkossakin kyetä turvaamaan jo olemassa olevien paikkojen kunto ja varustelu. On tärkeää selvittää aluekohtaiset tarpeet lähiliikuntapaikoille ja niiden varustelulle, jotta käytettävissä olevat varat pystytään kohdentamaan oikein.

Hyvää kuntopolkuverkkoa on pidettävä yllä ja kehitettävä alueille, joissa kunta kasvaa. Hyvin hoidetut kevyen liikenteen yhteydet tulee myös nähdä osana liikuntapolitiikkaa. Liikuntapaikkarakentamisessa tulee pyrkiä tekemään yhteistyötä yksityisten tahojen kanssa niin, että tulevaisuudessakin Maskun kunnalla on tarjota seuroille laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset suorituspaikat.

Me sosialidemokraatit haluamme, että
• elintapaopastuksella ja riittävillä liikuntapaikoilla saadaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistyä entistä enemmän sairauksia
• liikuntaseurat nähdään keskeisenä voimavarana ja näiden toimintaedellytykset turvataan
• alueellinen liikuntapaikkaverkosto on pidettävä kattavana ja sen toimivuutta on kehitettävä yhteistyössä käyttäjien kanssa

3.3. LÄHIKIRJASTOVERKON TILOJEN KÄYTTÖÄ KEHITETÄÄN MONIPUOLISEMMAKSI YHDESSÄ JÄRJESTÖKENTÄN KANSSA

Lähikirjastoverkko on pidettävä lähipalveluna. Kirjastot voivat oman perustehtävänsä lisäksi tarjota myös muunlaisia kulttuuripalveluita, kunkin asuinalueen omien tarpeiden mukaan. Yhteistoimintaa kunnan muiden hallintokuntien kanssa kirjastorakennuksissa kehitetään edelleen. Lähikirjastoverkon tilojen käyttöä kehitetään monipuolisemmaksi yhdessä järjestökentän kanssa.

Kirjastot tuottavat kuntalaisillemme matalan kynnyksen palveluja edullisesti. Maskun kunnan kirjastoissa on jatkossakin asiantunteva henkilökunta, joka osaa tarvittaessa järjestää normaalien kirjastopalvelujen lisäksi kuntalaisia lähellä olevia tapahtumia ja luentoja (esim. elintapaohjausta).

Me sosiaalidemokraatit haluamme, että
• lähikirjastoverkon tilojen käyttöä kehitetään monipuolisemmaksi yhdessä järjestökentän kanssa
• kirjastojen tulee olla helposti saatavilla kaikille kuntalaisille